หนังสือมาใหม่

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เมษายน - มิถุนายน 2559

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, เมษายน/มิถุนายน 2559
(จำนวน 40 หน้า)
 
10 สุดยอดแผนธุรกิจ (DTN Business Plan Award 2016: Start from Thailand, Expands to ASEAN, Goes Global)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559
(จำนวน 278 หน้า)
 
ข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจและประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2558
(จำนวน 68 หน้า) 
  
 
 
  
 
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7209 โทรสาร (66) 2547-5612

Contact Email : info@dtn.go.th