หนังสือมาใหม่

รายงานความสามารถในการแข่งขันของไทย (Special Report Prognostic Country Assessment, Thailand)

The IMD World Competitiveness Center, 2560
(จำนวน 117 หน้า)
 
รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559
(จำนวน 132 หน้า)
 
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เมษายน/มิถุนายน 2560

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, กันยายน 2560
(จำนวน 40 หน้า) 
  
 
 
  
 
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66) 2547-5630

Contact Email : [email protected]