หนังสือมาใหม่

Smart Farmer รู้ไว้ .. ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

สำนักนายกรัฐมนตรี, มีนาคม 2559
(จำนวน 234 หน้า)
 
รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)

กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559
(จำนวน 132 หน้า)
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและโครงสร้าง SME ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจภายใต้งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, กันยายน 2559
(จำนวน 360 หน้า) 
  
 
 
  
 
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7209 โทรสาร (66) 2547-5612

Contact Email : info@dtn.go.th