รายละเอียด

         

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการความตกลง RCEP (ฉบับภาษาไทย)

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Language: th

Pages: 486p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

This item can be found in the following collection: เอกสารเกี่ยวกับ FTA