ทำเนียบผู้บริหาร

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม


รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นาย รณรงค์ พูลพิพัฒน์


นางสาว เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์


นาย ดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย


ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาว บุณิกา แจ่มใส
สำนักบริหารกลาง


นางสาว กนิษฐา กังสวนิช
สำนักยุโรป


นางสาว พริ้วแพร ชุมรุม


นางพิราภรณ์ กิจไพฑูรย์
สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ


นางสาวเสาวนิต ผ่องใส
สำนักการค้าสินค้า


นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


นางสาวบุณิกา แจ่มใส
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า


นางอุมาพร ฟูตระกูล
สำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง


นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร
ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นาย ฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร


นางพิราภรณ์ กิจไพฑูรย์


นางสาวศิริรัตน์ ลิ้มพงษ์


นางวีรยา พุฒิบัณฑิต
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ


นางสาวทวินันท์ จันทนจุลกะ


นายวิทัต วัชโรบล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวเก็จมณีนิษฐ์ สายเสมา