ทำเนียบผู้บริหาร

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม


รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล


นาย ดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย


นางสาว บุณิกา แจ่มใส


ผู้อำนวยการสำนัก


นางสาวสายชล วรธงไชย

สำนักบริหารกลาง


-ว่าง-
สำนักยุโรป


นางสาว พริ้วแพร ชุมรุม


นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล
สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ


นายสุรินทร สุนทรสนาน
สำนักการค้าสินค้า


นางสาวจิตติมา นาคมโน
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ว่าง
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า


นางอุมาพร ฟูตระกูล
สำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง


นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร
ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญ


นาย ฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นางสาวกัญญาภัคร จุฑานนท์
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นางสาวศิริรัตน์ ลิ้มพงษ์
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นางวีรยา พุฒิบัณฑิต
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ


นายวิทัต วัชโรบล
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นางสาวสุชยา พฤกษ์บำรุง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวจิตวิมล กนิษฐนาคะ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวเก็จมณีนิษฐ์ สายเสมา