ทำเนียบผู้บริหาร

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล


รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์


นางสาว บุณิกา แจ่มใส


นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร


ผู้อำนวยการสำนัก


นางวิชุดา อัครเมธาทิพย์

สำนักบริหารกลาง


นายจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สำนักยุโรป


นางสาว พริ้วแพร ชุมรุม

สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน

นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล
สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ


นายสุรินทร สุนทรสนาน
สำนักการค้าสินค้า


นางสาวจิตติมา นาคมโน
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน