ทำเนียบผู้บริหาร

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม


รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

-ว่าง-


นาย ดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย


นางสาว บุณิกา แจ่มใส


ผู้อำนวยการสำนัก


นางสาวจิตติมา นาคมโน

สำนักบริหารกลาง


นางสาว กนิษฐา กังสวนิช
สำนักยุโรป


นางสาว พริ้วแพร ชุมรุม


นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล
สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ


นางสาวเสาวนิต ผ่องใส
สำนักการค้าสินค้า


นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ว่าง
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า


นางอุมาพร ฟูตระกูล
สำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง


นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร
ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญ


นาย ฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นางสาวกัญญาภัคร จุฑานนท์
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นางสาวศิริรัตน์ ลิ้มพงษ์
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นางวีรยา พุฒิบัณฑิต
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ


นายวิทัต วัชโรบล
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นางสาวสุชยา พฤกษ์บำรุง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นายสุรินทร สุนทรสนาน
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวเก็จมณีนิษฐ์ สายเสมา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวเก็จมณีนิษฐ์ สายเสมา