ทำเนียบผู้บริหาร

 

  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม นาย รณรงค์ พูลพิพัฒน์
 

  ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวบุณิกา แจ่มใส
สำนักบริหารกลาง
นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
สำนักยุโรป
นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ
สำนักการค้าบริการและการลงทุน
 
นางสาวเสาวนิต ผ่องใส
สำนักการค้าสินค้า
นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล
สำนักอาเซียน
 
นายวิทัต วัชโรบล
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม
สำนักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก(รักษาการ)
นางสาวนัดดาเนตร ชื่นวณิช
ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
 

  นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ

นาย ฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร นางพิราภรณ์ กิจไพฑูรย์ นางสาวศิริรัตน์ ลิ้มพงษ์
 
นางวีรยา พุฒิบัณฑิต
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
นางสาวทวินันท์ จันทนจุลกะ
(รักษาการ)
นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา
(รักษาการ)
 
 
นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม
(รักษาการ)
 

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวเก็จมณีนิษฐ์ สายเสมา