ทำเนียบผู้บริหาร

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม


รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาว เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์


นาย ดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย


นางสาว บุณิกา แจ่มใส


ผู้อำนวยการสำนัก


ว่าง
สำนักบริหารกลาง


นางสาว กนิษฐา กังสวนิช
สำนักยุโรป


นางสาว พริ้วแพร ชุมรุม


นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล
สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ


นางสาวเสาวนิต ผ่องใส
สำนักการค้าสินค้า


นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ว่าง
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า


นางอุมาพร ฟูตระกูล
สำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง


นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร
ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ


นาย ฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร


นางสาวกัญญาภัคร จุฑานนท์


นางสาวศิริรัตน์ ลิ้มพงษ์


นางวีรยา พุฒิบัณฑิต
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ


นายวิทัต วัชโรบล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวเก็จมณีนิษฐ์ สายเสมา