รายละเอียด

         

รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาทบทวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - อิสราเอล" (ธันวาคม 2566)

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Subject/Keywords: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Language: th

Pages: 294p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Abstract: โครงการศึกษาทบทวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-อิสราเอลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าสินค้า บริการ การลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ที่อิสราเอลท ากับประเทศต่างๆ ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของไทยจากการจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับอิสราเอล ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการเจรจาของไทย มาตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับอิสราเอล และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอิสราเอลเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าระหว่างประเทศ โดยคู่ค้าหลักของอิสราเอลเป็นประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออก เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองที่ใกล้ชิด รวมถึงเป็นศูนย์กลางการค้า อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศมุสลิมไม่สนับสนุนการท าการค้าและการลงทุนกับอิสราเอลอย่างเป็นทางการ ท าให้การค้ากับอิสราเอลกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียที่มิใช่มุสลิม

This item can be found in the following collection: รายงานผลการจ้างศึกษาวิจัย