ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ภายใต้กระทรวงพาณิขย์ ในฐานะสำนักประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแห่งชาติ (National AEC Coordinating Agency) เป็นหน่วยกลางของไทย ในการขับเคลื่อนบูรณาการงานที่เกี่ยวกับ AEC ทั้งระบบให้เป็นไปตามแผนงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มีวิสัยทัศน์ "ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ" โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ ข่าวเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้บุคคลทั่วไป และผู้สนใจสามารถสืบค้น และเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้โดยง่าย

กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

  ข่าว/บทความ/บทวิเคราะห์

สืบค้น