รายละเอียด

         

สรุปสาระสำคัญความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ฉบับภาษาไทย

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Subject/Keywords: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Language: th

Pages: 46p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Abstract: ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) เป็นความตกลงที่ขยายการทำงานร่วมกันของอาเซียนกับออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด์ ให้กว้างและลึกขึ้น โดยทุกประเทศรวมกันมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณ 30% ของ GDP ของโลก และมีประชากรประมาณ 30% ของประชากรโลก ความ ตกลงอาร์เซ็ปจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นความตกลงที่ทันสมัย ครอบคลุม คุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุนภายในภูมิภาค รวมถึงสร้างความเติบโตและการพัฒนาสู่เศรษฐกิจโลก และนำไปสู่โอกาสในการเข้าสู่ตลาดและการจ้างงานของภาคธุรกิจและประชาชนในภูมิภาค ความตกลงอาร์เซ็ปจะดำเนินงานควบคู่และสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และเป็นไปตามกฎกติกา

This item can be found in the following collection: