รายละเอียด

         

รายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Date Issued: 2561

Subject/Keywords: รายงานประจำปี

Language: th

Pages: 120p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Abstract: ผู้บริหารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ดี เป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีและศรัทธาให้กรมฯ เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กรมฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยมาตรการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) นโยบายด้านองค์การ และ4) นโยบายด้านบุคลากร รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

This item can be found in the following collection: เอกสารบทความและงานวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ