รายละเอียด

         

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (2/2562)

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Date Issued: 2562

Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Subject/Keywords: วารสารการค้า

Language: th

Pages: เพิ่งผ่านไปหมาดๆ กับการเป็นประธานการประชุมอาเซียนของไทยตลอดปี 2562 วารสารการค้าระหว่างประเทศฉบับนี้จึงถือโอกาสเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในฐานะประธานการประชุมอาเซียนเสาเศรษฐกิจ มาร่วมบอกเล่าถึงผลสำเร็จจากการเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมพูดคุยถึงแนวนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และมุมมองในการทำงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจนอกจากนี้ ภายในฉบับยังมีอีกหลากหลายคอลัมน์ ทั้งคอลัมน์ 360Oการค้าโลก ที่จะทำ ให้ผู้อ่านรับทราบวิธีในการรับมือกับมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี และ Special Scoop ที่จะพาไปพบกับบรรยากาศของโครงการ DTNBusiness Plan Awards 2019 ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประสบการณ ์ที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับสาระและความรู้จากวารสารฉบับนี้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไปในอนาคตp.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Abstract: เพิ่งผ่านไปหมาดๆ กับการเป็นประธานการประชุมอาเซียนของไทยตลอดปี 2562 วารสารการค้าระหว่างประเทศฉบับนี้จึงถือโอกาสเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในฐานะประธานการประชุมอาเซียนเสาเศรษฐกิจ มาร่วมบอกเล่าถึงผลสำเร็จจากการเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมพูดคุยถึงแนวนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และมุมมองในการทำงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจนอกจากนี้ ภายในฉบับยังมีอีกหลากหลายคอลัมน์ ทั้งคอลัมน์ 360Oการค้าโลก ที่จะทำ ให้ผู้อ่านรับทราบวิธีในการรับมือกับมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี และ Special Scoop ที่จะพาไปพบกับบรรยากาศของโครงการ DTNBusiness Plan Awards 2019 ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประสบการณ ์ที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับสาระและความรู้จากวารสารฉบับนี้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไปในอนาคต

This item can be found in the following collection: เอกสารบทความและงานวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ