รายละเอียด

         

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 (4/2561)

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Date Issued: 2561

Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Subject/Keywords: วารสารการค้าระหว่างประเทศ

Language: th

Pages: 40p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Abstract: เป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนที่นับได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกอย่างมากมาย ดังนั้นการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนจึงเป็นความถ้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องการให้ความสำคัญซึ่งในประเด็นเศรษฐกิจนั้น วาสารการค้าฉบับที่ 21 ได้รับเกียรติอย่างมากจากท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์พิเศษในคอลัมภ์ Exclusive Interview ถึงภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2563 ที่มาถึงนี้

This item can be found in the following collection: เอกสารบทความและงานวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ