รายละเอียด

         

รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Subject/Keywords: รายงานประจำปี

Language: th

Pages: 112p.

Abstract: ผู้บริหารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำประกาศเจตนารมณ์เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีระบบบริหารจัดการที่ดี ชัดเจน โปร่งใส และมีธรรมภิบาลอันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีและศรัทธาให้กรมเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 และมาตรการทั้ง 4 ด้าน วันที่ 12 มกราคม 2560 รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน

This item can be found in the following collection: noexp