รายละเอียด

         

รายงานความสามารถในการแข่งขันของไทย (Special Report Prognostic Country Assessment, Thailand)

Author: The IMD World Competitiveness Center

Date Issued: 2560

Publisher: Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization, Ministry of Commerce

Subject/Keywords: รายงาน

Language: th

Pages: 117p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

This item can be found in the following collection: เอกสารบทความ และงานวิจัยจากแหล่งอื่น