รายงานความสามารถในการแข่งขันของไทย (Special Report Prognostic Country Assessment, Thailand)


Author: The IMD World Competitiveness Center
Date Issued: 2560
Publisher: Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization, Ministry of Commerce
Doc Type: BOOKS
Subject/Keywords: รายงาน
Language: th
Pages: 117p.
Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 
 
This item can be found in the following collection:
เอกสารบทความ และงานวิจัยจากแหล่งอื่น