รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)


Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Date Issued: 2559
Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Doc Type: BOOKS
Subject/Keywords: รายงานประจำปี
Language: th
Pages: 132p.
Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
Abstract: รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายที่มุ่งมั่นตั้งใจผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศาษฐกิจของประเทศก้าวสู่ยุคใหม่ ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น ตลอดระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นการทำงานทั้งเชิงภารกิจ เชิงพื้นที่ และเชิงนโยบาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และเกษตรกร รวมทั้งมุ่งผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือในการนำพาประเทศไทยไปแข่งขันกับนานาประเทศได้
 
 
This item can be found in the following collection:
เอกสารบทความ และงานวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ