หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2560
(จำนวน 112 หน้า)
 
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 (4/2561)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2561
(จำนวน 40 หน้า)
 
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 (3/2561)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2561
(จำนวน 40 หน้า) 
  
 
 
  
 
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66) 2547-5630

Contact Email : [email protected]